Auktorisationer


Auktoriserat IP-ombud

Ett auktoriserat IP-ombud är den som är enskild medlem av Sveriges IP-ombuds Samfund, IPS.

IPS organiserar alla auktoriserade IP-ombud
som är verksamma i Sverige inom det indu- striella rättsskyddet och främjar därmed en internationellt sett hög kompetensnivå hos ombudskåren.

Information om hur man blir medlem i IPS
samt deras etikregler, som du ska godkänna
i din ansökan, finns på www.ip-samfundet.se.

 

 

Auktorisation av patentombud

Patentombudsnämnden hanterar, sedan den
1 juli 2010, auktorisationen och tillsynen över auktoriserade patentombud. Bolagsverket är kanslifunktion till Patentombudsnämnden och ansvarar för löpande administration och för att hålla registret över de auktoriserade patent-ombuden. Information om Patentombuds-nämnden finns på deras hemsida.

För att bli ett auktoriserat patentombud måste man klara en examination. Information om denna finns på Patentombudsnämndens hemsida. När det gäller förberedelse inför de tekniska delproven kan du ta kontakt med oss. 

Auktorisationen innebär bland annat att tystnadsplikten är reglerad.